Ресурсозбереження в агропромисловому комплексі

15 Квітня, 2014

Барсукова О.А. Ресурсозбереження в агропромисловому комплексі. Конспект лекцій. – Одеса, 2013. –  159 c.
 
У конспекті лекцій викладено основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи; особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; проблеми, пов’язані із станом охорони та раціонального використання природних ресурсів.
 
Конспект лекцій призначений для студентів спеціалізації «Агроекологія» напряму навчання «Екологія». Також може використовуватись студентами сільськогосподарських ВНЗ.
 
Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища» та призначено для студентів і аспірантів навчальних закладів гідрометеорологічного та екологічного напрямків навчання, для науковців та фахівців, які працюють в галузі сільськогосподарської метеорології, екології, сільського господарства.
 
Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.
 
 

Barsukova O.A. Resource Saving in Agriculture. Abstract of Lecures. – Odesa, 2013.-159 p.

In the abstract of lectures presented main regularities of interaction between man, society and nature, especially the influence of anthropogenic factors on the environment; problems associated with the state of conservation and sustainable use of natural resources.

Lecture notes for students specialization “Agroecology” direct instruction “Ecology”. It may also be used by students of agricultural universities.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project and is intended for the use of students and post-graduate students of hydrometeorological and environmental directions of studies, researchers and specialists working in the field of Agricultural Meteorology, Environmental Science and Agriculture.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf