Збірник програм нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

16 Квітня, 2014

Збірник програм нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»: Навчальне видання / За ред. проф. Степаненка С.М. та доц. Владимирової О.Г. – Одеса: 2013. – 173 с.Збірник програм нормативних навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» включає програми нормативних навчальних дисциплін, які входять до галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ) – освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Програми нормативних навчальних дисципліни є складовою ГСВОУ. На їх основі розробляються робочі програми навчальних дисциплін.

До Збірника увійшли програми нормативних навчальних дисциплін математичного, науково-природничого та професійно-практичного циклів підготовки бакалаврів.

У додатку надано витяг з ОПП «Додаток В. Перелік нормативних навчальних дисциплін та їх змістових модулів» та «Додаток Г. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки, навчальний час за циклами підготовки, навчальними дисциплінами й практиками та перелік сформованих компетенцій».

Видання підготовлено в рамках проекту 511390-ТЕМРUS-1-2010-1-SК-ТЕМРUS-JРСR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Collection of syllabi for the normative disciplines for training bachelor students in the field of ‘Environmental Science, Environmental Protection and Sustainable Nature Use’: Educational edition / Ed. by Stepanenko, S.M., and Vladymyrova, О.G. 2013, Odessa, “TES” Private Enterprise, 173 pp.

The collection of syllabi for the normative disciplines for training bachelor students in the field of ‘Environmental Science, Environmental Protection and Sustainable Nature Use’ contains the syllabi of normative academic disciplines, included in the Sectoral Standard of Higher Education of Ukraine (SSHEU), i.e. educational-and-professional programme (EPP) for training of Bachelor students on the direction of 6.040106 ‘Environmental Science, Environmental Protection and Sustainable Nature Use’. The syllabi of the normative academic disciplines are the constituent of SSHEU. The syllabi of other academic disciplines are developed on their basis.

The syllabi of normative academic disciplines on the mathematical, natural scientific and professional-practical cycles for training BSc students were included into the collection.

The extract from EPP is given in the annex: ‘Annex C. List of normative academic disciplines and their substantive modules’ and ‘Annex D. Distribution of the content of the educational-and-professional programme, teaching time by the cycles of training, academic disciplines and practices and the list of the established competences’.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
Завантажити збірник у форматі .pdf