Вісник Одеського державного екологічного університету. 15, 2013

18 Червня, 2014

Вісник Одеського державного екологічного університету: Науковий журнал / Голов. ред. Є.Д.Гопченко. – Одеса:  Вид. ПП “ТЕС”, 2013. – Вип. 15. –  250 с.

 

На сторінках журналу представлені результати досліджень за напрямами наукової діяльності університету: охорона навколишнього середовища, менеджмент, економіка природокористування, метеорологія, кліматологія,  агрометеорологія, гідрологія суші, гідроекологія, океанологія, фундаментальні та соціально-гуманітарні науки.

Для наукових та науково-педагогічних  працівників, аспірантів, докторантів, магістрів вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та широкого кола фахівців, які спеціалізуються у відповідних областях науки.

Видання підготовлено в рамках проекту 511390-ТЕМРUS-1-2010-1-SК-ТЕМРUS-JРСR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Visnyk Odeskogo derzhavnogo ekologichnogo universytetu: Scientific journal. Gopchenko, Ye.D., Chief Edit. Issue 15. 2013, Odessa, ‘TES’ Private Enterprise, 250 pp.

 

The results of research by the scientific directions of the university: Environmental Control, Management, Economy of Nature Management, Meteorology, Climatology, Agricultural Meteorology, Hydrology of Dry Land, Hydroecology, Oceanology, fundamental and social-humanitarian sciences are presented on the pages of the journal.

For scientists, researchers, lecturers, post-graduate and doctoral students, MSc students, and a wide range of specialists, specializing in the respective scientific areas.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf