Український гідрометеорологічний журнал

18 Червня, 2014

Український гідрометеорологічний журнал:  Науковий журнал / Голов. ред. С.М.Степаненко. – Одеса: Вид-во ПП. “ТЕС”, 2013. – №12. –  250с.

 

“Український гідрометеорологічний журнал” є міжвідомчим виданням, у якому публікуються результати теоретичних та експериментальних наукових досліджень за напрямами метеорологія, кліматологія, агрометеорологія, гідрологія, океанологія і гідрографія, висвітлюються гідрометеорологічні аспекти моніторингу навколишнього середовища та сучасний стан окремих проблем у цих галузях.

Для науковців та науково-педагогічних працівників, аспірантів та докторантів, а також фахівців, які працюють у цих галузях гідрометеорології.

Видання підготовлено в рамках проекту 511390-ТЕМРUS-1-2010-1-SК-ТЕМРUS-JРСR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Ukrainian Hydrometeorological Journal (Ukraïnsʹkij gìdrometeorologìčnij žurnal): Scientific journal. Stepanenko S. M., Chief Edit.  Issue 12. 2013, Odessa, ‘TES’ Private Enterprise, 250 pp.

 

‘Ukrainian Hydrometeorological Journal’ is an interdepartmental edition, in which the results of theoretical and experimental scientific researches for the directions of Meteorology, Climatology, Agricultural Meteorology, Hydrology, Oceanology and Hydrography are published, and the hydrometeorological aspects of environmental monitoring and the current state of particular problems in these fields are covered.

For scientists, researchers, lecturers, post-graduate and doctoral students, and specialists working in the area of Hydrometeorology.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf