Сільськогосподарська метеорологія

6 Грудня, 2013

Підручник. / Польовий Анатолій Миколайович; Одеський державний екологічний університет. – Одеса: ТЕС, 2012. – 632с.

У підручнику представлені основні розділи дисципліни «Сільськогосподарська метеорологія». На основітеорії енерго- та масообміну у системі ґрунт – рослина – атмосфера розглянуто формування гідрометеорологічного режиму в рослинному покриві. З позицій кількісної теорії фотосинтезу розглядається вплив факторів навколишнього середовища (метеорологічних, кліматичних, гідрологічних, ґрунтових) на ріст, розвиток та формування продуктивності рослин. Особлива увага приділяється впливу екстремальних умов на життєдіяльність рослин, розглядаються агрометеорологічні умови та продуктивність сільського господарства України.Видання підготовлено в рамках проекту 511390-ТЕМРUS-1-2010-1-SК-ТЕМРUS-JРСR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища» та призначено для студентів і аспірантів учбових закладів гідрометеорологічного та екологічного напрямків навчання, для науковців та фахівців, які працюють в галузі сільськогосподарської метеорології, екології, сільського господарства.

 

The textbook represents basic sections of the discipline of ‘AgriculturalMeteorology’. On the basis of theory of energy- and mass-transfer in the soil – plant–atmosphere system formation of a hydrometeorological regime in a vegetative cover isconsidered. Influence of environmental factors (meteorology, climate, hydrology, soil)on growth, development and productivity of plants is treated from the standpoint ofquantitative theory of photosynthesis. Particular attention is given to the influence ofextreme conditions on plant vital functions; the agrometeorological conditions and theproductivity of agriculture in Ukraine are also considered.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project and is intended for the students and post-graduate students ofhydrometeorological and environmental directions of studies, for researchers andspecialists working in the field of Agricultural Meteorology, Environmental Science andAgriculture.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf