Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України

6 Грудня, 2013

Монографія / колектив авт.: С.М. Степаненко, А.М. Польовий, Є.П. Школьний (та ін.); за ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. – Одеса :Екологія, 2011. – 696 с.
У монографії розглянуто сучасні сценарії змін клімату та вплив очікуваних змінклімату на ефективність галузей економіки України. Вивчено особливості погодо- і кліматоутворювальних процесів, що розвиваються в результаті енерго- і масообміну між атмосферою й океаном у Північній Атлантиці, а також відгуки клімату України йчастини території Західної Європи на зазначені кліматоутворювальні фактори. Розглянуто зміни глобального клімату та їх вплив на майбутній режим опадів і температури повітря в Україні. Досліджено зміни кліматичних характеристик опалювального періоду в різних регіонах України наприкінці ХХ століття та зроблено прогноз майбутніх змін тривалості опалювального періоду. Виконано оцінку та надано прогноз впливу змін кліматичних чинників на біокліматичні ресурси. Проведено оцінку зміни агрокліматичних умов вирощування сільськогосподарських культур, їх фотосинтетичної продуктивності та формування урожаю. Надано рекомендації щодо зміни структури посівних площ у зв’язку з кліматичними змінами на період 2030–2040 рр. Виконано оцінку та надано прогноз водних ресурсів України в умовах змінглобальногоклімату. Розроблено рекомендації щодо використання водних ресурсів з метою попередження наслідків глобального потепління.Видання підготовлено в рамках проекту 511390-ТЕМРUS-1-2010-1-SК-ТЕМРUS-JРСR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

 

State-of-the-art climate change scenarios and impact of the expected climatechange on efficiency of Ukraine’s economy are treated in the monograph.The features of weather- and climate- forming processes that develop as aresult of energy-mass exchange between the atmosphere and the ocean in the North Atlantic as well as the response of the climate in Ukraine and a part ofWestern Europe to the mentioned climate-forming factors are under the study.Global climate change and its impact on the future precipitation and temperatureregime in Ukraine are considered. Changes in climate characteristics of theheating season in various regions of Ukraine at the late 20th century are examinedand predictions of the future changes in heating season length are made.Assessment and prediction of impact of the climate factors on the bioclimaticresources are derived. Assessment of change in agro-climate conditions forcultivation of crops, their photosynthetic productivity and yield formation arecarried out. Guidelines on change in cultivation area structure in connection withthe climate change for the period of 2030-2040 are drawn up. Assessment andprediction of water resources under the global climate change are made for Ukraine. Guidelines on the water resource use are presented with the aim of globalwarming effect prevention.

The book is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf