Основи агрометеорології

6 Грудня, 2013

Основи агрометеорології. Підручник / Польовий А.М., Божко Л.Ю., Вольвач О.В.; Одеський державний екологічний університет – Одеса: Видництво ТЕС, 2012. – 252 с.

 

У підручнику викладено основи сільськогосподарської метеорології з точки зору ознайомлення студентів напряму навчання «Гідрометеорологія» з головними закономірностями впливу погодних умов та несприятливих метеорологічних явищ на об’єкти сільськогосподарського виробництва. Наводяться основні поняття агрометеорології, їх визначення та методи розрахунку. Також розглядаються такі підрозділи сільськогосподарської метеорології як агрокліматологія та агрометеорологічні прогнози.
Видання підготовлено в рамках проекту 511390-ТЕМРUS-1-2010-1-SК-ТЕМРUS-JРСR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища» та призначено для студентів ВНЗ напряму освіти «Гідрометеорологія». Може бути використаний студентами сільськогосподарських ВНЗ, гідрометеорологічних та сільськогосподарських технікумів.

 

Fundamentals of Agricultural Meteorology. Tutorial / Polovyi, A.M., Bozhko, L.Yu., Volvach, O.V.; OSENU. ‘TES’ Publishing House, Odessa, 2012. – 252 p.

 

Fundamentals of Agricultural Meteorology are presented in the textbook from the standpoint of introduction of the students in the Hydrometeorological direction to the principal patterns of the impact of weather conditions and hazardous weather phenomena on agricultural production facilities. The basic concepts of Agricultural Meteorology, their definitions and calculation methods are presented. The textbook also covers such sections of Agricultural Meteorology as Agricultural Climatology and Agrometeorological Forecasts.
The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project and is intended for the students of Hydrometeorological direction. It can be used by the students of agricultural universities, eteorological and agricultural colleges.