Органічна хімія для екологів. Підручник

18 Червня, 2014

Г.В. Федорова. Органічна хімія для екологів. Підручник. – Оде­са : Екологія, 2013. — 284 с.

 

У навчальному посібнику «Органічна хімія» у стислому вигляді ви­кладено основні теоретичні відомості про будову органічних сполук та їх головні класи, реакційність і механізми реакцій на основі електрон­них ефектів в молекулах. Подано сучасні уявлення про виникнення органічної речовини; пояснено концепції ізомерії та гібридизації, вза­ємний вплив атомів в молекулі. Посібник висвітлює загальні питання класифікації сполук органічного світу, окремі класифікації вуглевод­нів, гетероциклічних сполук, амінокислот. Особливу увагу надано роз­гляду номенклатури IUPAC згідно з рекомендаціями Української наці­ональної комісії з хімічної термінології і номенклатури, а також зв’язку будови молекули з її реакційною здатністю.

Інформація про кожний клас органічних сполук супроводжуєть­ся даними про знаходження та різноманіття їх в природі, екологічну небезпеку і наслідки дії на живі організми. Студенти екологічного напряму, спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», інших природознавчих спеціальностей — майбутні біологи, хіміки, фарма­цевти і медики, завжди знайдуть у посібнику пояснення положень ор­ганічної хімії і конкретні відомості про хімічні і фізичні властивості та методи одержання органічних сполук різних класів. В контексті екологізації навчання корисними є сучасні дані про забруднення довкілля ксенобіотиками органічної природи, для яких наводяться ГДК.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Fedorova, G.V. Organic Chemistry for Environmentalists: Textbook. 2013. “Ekologiya” Ltd, Odessa, 284 pp.

 

The basic theoretical information on the structure of organic compounds and their major classes, reaction capacity and the reaction mechanisms, based on electronic effects in molecules, are described in the tutorial in a concise form. The up-to-date ideas on the beginnings of organic matter are given; the concepts on isomery and hybridization, and interference of atoms in a molecule are explained. A tutorial covers the general issues on classification of organic compounds, particular classifications of hydrocarbons, heterocyclic compounds and amino acids. The special attention is given to consideration of IUPAC nomenclature according to recommendations of the Ukrainian national commission on chemical terminology and nomenclature, as well as to connection of the structure of a molecule with its reaction ability.

Information on every class of organic compounds is accompanied by the data about their occurrence and variety in the nature, environmental danger and effects on living organisms. The tutorial will always help the students of environmental direction, specializing in the ‘Water bioresources and aquiculture’ and other areas of Natural Science – prospective biologists, chemists, pharmaceutist and physicians, to find explanation to the Organic Chemistry points and specific information on chemical and physical properties and the methods for obtaining organic compounds of various classes. In the context of ecologization of studies the current data on environmental pollution with xenobiotic substances of organic nature, for which the MPCs are provided, are of great use.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.