Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем. Підручник.

9 Квітня, 2014

Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем. Підручник. / Польовий Анатолій Миколайович; Одеський державний екологічний університет. – Одеса: Екологія, 2013. – 432 с.
У підручнику викладено теоретичні і практичні засади побудови моделей динамічних процесів, які відбуваються в агроекосистемах, моделювання радіаційного, водно-теплового і турбулентного режимів агроекосистем. Розглядається моделювання впливу гідрометеорологічного режиму на формування фотосинтетичної продуктивності сільськогосподарських культур та ріст рослин. Особлива увага приділяється сучасним комплексним моделям формування урожайності. Підручник призначено для студентів вузів, які навчаються за напрямом „Гідрометеорологія”, студентів сільськогосподарських вузів та технікумів, він може бути також корисним для студентів і аспірантів географічних і біологічних факультетів університетів. Підручник може використовуватись як посібник для фахівців, які працюють в галузі сільськогосподарської метеорології, екології, біології, географії і сільського господарства для ознайомлення з методами моделювання динамічних процесів та вирішення конкретних задач.

Видання підготовлено в рамках проекту 511390-ТЕМРUS-1-2010-1-SК-ТЕМРUS-JРСR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Modelling of the Hydrometeorological Regime and Productivity of Agroecosystems / Polovyi, A.М. 

The theoretical and practical issues on construction of the models for dynamic processes, which take place in agroecosystems, modelling of the radiation, water-thermal and turbulent regimes of agroecosystems are given in the textbook. Modelling crop growth and the influence of hydrometeorological regime on the photosynthetic productivity of crops is considered. The special attention is given to the state-of-the-art comprehensive models for productivity formation.

The textbook is intended for the students, specializing in Hydrometeorology, the students of agricultural higher and technical schools, and it may also be useful for the students and post-graduate students of geographical and biological departments. The textbook can be used as a tutorial for the specialists working in the field of Agricultural Meteorology, Environmental Science, Biology, Geography and Agriculture for learning the methods for modelling of dynamic processes and finding of solutions to particular problems.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf