Мікрокліматологія

15 Квітня, 2014

Мікрокліматологія. Навчальний посібник. / Міщенко З.А., Ляшенко Г.В.. – Одеса: Видавничий дім «Скіф», 2013. – 334 с.
 

У навчальному посібнику розглядаються методи, які застосовуються під час мікрокліматичних досліджень, в тому числі збір та обробка експериментальних спостережень на полігонах. Описано механізми формування мікроклімату, викладаються методи оцінки мезо- та мікрокліматичної мінливості теплового режиму дня і ночі, ресурсів тепла і вологи, умов заморозко- і морозонебезпечності під впливом неоднорідності діяльної поверхні (форма рельєфу, експозиція і крутизна схилів, типи ґрунтів, фітоклімату різних агроценозів, меліорації природного мікроклімату. Особлива увага приділяється методам різномасштабного картування мікроклімату з метою оптимізації розміщення однорічних і багаторічних культур та уточнення регіональних моделей «Клімат-врожай». Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрів та аспірантів гідрометеорологічного профілю.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

Microclimatology. Mishchenko, Z.A., Liashenko, G.V. 2013. “Vydavnychyi dim Skif” Ltd, Odessa, 334 pp.

Tutorial considers the methods used for microclimate researches, including collection and processing of experimental observations on training grounds. The mechanisms of microclimate formation, the methods for assessment of meso- and microclimate variability of the thermal regime of day and night, heat and moisture resources, conditions of frost and light frost danger under the influence of heterogeneity of the active surface (a relief form, light exposure and steepness of slopes, soil types, phytoclimate of various agrocenoses, improvement of natural microclimate) are described. Particular attention is paid to the methods of multi-scaled microclimate mapping aimed at optimization of the allocation of annual and perennial crops and improvement of the regional models of ‘Climate-Yield’. The tutorial is intended for the undergraduate, graduate and post-graduate students of hydrometeorological profile.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.