Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія

16 Квітня, 2014

Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія: Конспект лекцій / Свидерська С.М. – Одеса, 2013. – 216 с.

У конспекті лекцій з дисципліни “Екологічні основи землеробства та сільськогосподарська радіоекологія” викладено основні знання про раціональне використання землі та захист її від ерозії, про закономірності відтворення родючості ґрунту і заходи його ефективного використання для одержання високих і сталих врожаїв, про методи регулювання водного, поживного, повітряного і теплового режимів ґрунту, раціональні сівозміни, заходи щодо усунення чи ослаблення дії негативних факторів, які призводять до зниження врожаїв. Особлива увага приділяється математичному моделюванню міграції радіонуклідів в агроценозах.

Видання підготовлено в рамках проекту 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Environmental Fundamentals of Farming and Agricultural Radioecology Lecture Summary / Svyderska, S.M. 2013. Odessa, 216 pp. 

The summary of lectures in the discipline of ‘Environmental Fundamentals of Farming and Agricultural Radioecology’ contains basic information on: sustainable use of land and protection of it from erosion; patterns for regeneration of soil fertility and measures for efficient land use aimed at obtaining high and sustained yields; methods for regulation of water, nutrition, air and temperature regimes of the soil; reasonable crop rotations; measures for elimination or mitigation of negative influences causing decline in yields. Particular attention is given to mathematical modelling of radionuclide migration in agrocoenoses.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf