Агрокліматологія. Підручник

23 Червня, 2014

Агрокліматологія. Підручник / Міщенко З.А. – Одеса: Видавничий дім Скіф, 2013. – 512 с.

Підручник «Агрокліматологія» видається вперше. У книзі викладаються принципи сільськогосподарської оцінки клімату та методи агрокліматичної обробки багаторічних спостережень. Розглянуто радіаційний і тепловий баланс як енергетичний механізм формування сільськогосподарського клімату в різних регіонах. Викладаються методи визначення агрокліматичних показників, що мають значення для зростання,розвитку та продуктивності сільськогосподарських культур. Висвітлюються лімітуючі фактори клімату та їх вплив на життєдіяльність рослин. Особливу увагу приділено оцінці агрокліматичних ресурсів стосовно до сільськогосподарського виробництва. Викладаються методи картування і агрокліматичного районування на територіях різного масштабу (світу, країн СНД, адміністративних областей і районів). Розглядається оцінка можливих агрокліматичних ресурсів у зв’язку зі зміною глобального клімату Землі.
Книга призначена як підручник для студентів, магістрів та аспірантів гідрометеорологічних ВНЗ і державних університетів, а також для фахівців, що працюють в галузі сільськогосподарської метеорології, екології та сільського господарства.

Видання підготовлено в рамках проекту 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Agroclimatology. Textbook / Mishchenko Z.A. 2013, Odessa,”Vydavnychyi dim Skif” Ltd, 512 pp.

 

The textbook is published for the first time. The principles of agricultural climate assessment and the methods for agroclimatic processing of long-term observations are outlined. radiation and thermal energy balance as the mechanism of agricultural climate in different regions are considered. The methods for determination of agroclimatic indicators, relevant for crop growth, development and productivity, are given. The limiting climate factors and their impact on the vital activity of plants are covered. Particular attention is given to assessment of agro-climatic resources in relation to agricultural production. The methods of mapping and agroclimatic zoning for the territories of diverse scale (the world, the CIS countries, administrative regions and districts) are described. The assessment of potential agroclimatic resources due to the global climate change.

The textbook is intended for undergraduate, graduate and postgraduate students of hydrometeorological universities and various state universities, as well as for professionals working in the field of Agricultural Meteorology, Environmental Science and Agriculture.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf