Агроекологічний моніторинг

6 Грудня, 2013

 Конспект лекцій. – Одеса: Екологія, 2011. –118с.
У конспекті розглянуто агроекологічний моніторинг як самостійну і самодостатню галузь екологічної науки з власним предметом дослідження. Викладені теоретичні, методичні та практичні аспекти проведення агроекологічного моніторингу з врахуванням того, що провідна роль у ньому належить моніторингу стану ґрунту як основної частини будь-якої агроекосистеми. Розглядаються ключові питання моніторингу хімічного, радіологічного, фітопатологічного, біофізичного стану ґрунтового середовища. Видання підготовлено в рамках проекту 159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR “Курс з експертизи та контролю якості харчових продуктів зурахуванням європейського досвіду” та призначено для студентів і магістрів напряму навчання “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування”, спеціалізації “Агроекологія”.

 

The summary of lectures considers Agroenvironmental Monitoring as a selfcontained and self-sufficient branch of Environmental Science with its own subject ofresearch. The theoretical, methodical and practical aspects of Agroenvironmental Monitoring implementation are given with regard to the fact that the leading role in these activities belongs to monitoring of the state of soil as the basic constituent of any agroecosystem. The key issues of monitoring of the chemical, radiological, phytopathological and biophysical state of the soil environment are considered. The publication is prepared within the framework of 159173-TEMPUS-1-2009-1-DE-TEMPUS-JPCR ‘EU Based Course in Foodstuff Expertise and Quality Control’ project and is intended for undergraduate students in the direction of ‘Ecology, Environmental Protection and Sustainable Nature Management’ with the specialization of ‘Agroenvironmental Science’.
Завантажити книгу у форматі .pdf