Кліматологія

14 Квітня, 2014

Кліматологія : підручник / О. О. Врублевська, Г. П. Катеруша, Л. Д. Гончарова ; МОН України ; Одес. держ. еколог. ун-т. — Одеса : Екологія, 2013. — 344 с.

У підручнику надано сучасні поняття і положення про клімат та клі­матичну систему, детально розглянуто основні фактори кліматоутворення, процеси формування теплового режиму кліматичної системи і взаємозв’яки між її окремими ланками. Викладаються основні поло­ження теорії класифікації клімату і просторовий розподіл кліматів згід­но з різними класифікаціями. Значну увагу приділено проблемі змін клімату Землі.

Підручник призначений для студентів, аспірантів гідрометеоро­логічного напряму навчання, а також для географічних факультетів університетів та педагогічних вищих навчальних закладів. Може бути використаний для ознайомлення з кліматологією у вищих та середніх спеціальних навчальних закладах іншого профілю та для самоосвіти.

Видання підготовлено в рамках проекту  511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR «Система управління для навчальних програм, пов’язаних із вивченням навколишнього середовища».

Проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Зміст даної публікації є предметом відповідальності автора і не відображає точку зору Європейської Комісії.

 

Climatology: Textbook / Vrublevska, О.О., Katerusha, G.P., Goncharova, L.D.; the Ministry of Education and Science of Ukraine; Odessa State Environmental University. 2013. ‘Ecology’ Publishing house, Odessa, 344 pp.

The textbook covers up-to-date concepts and assumptions on the climate and climatic system. The main factors of climate formation, the formation of the thermal regime of the climatic system and the relationship between its particular links are considered in detail. The basic propositions of the theory for climate classification and the spatial distribution of climate types according to various classifications are stated. Significant attention is given to the issue of the Earth’s climate change.

The textbook is intended for undergraduate and post-graduate students, specializing in Hydrometeorology, and the students of geographical departments of universities and pedagogical higher educational establishments. It may also be used for learning Climatology in the higher and specialized secondary educational establishments of other profile and for self-education.

The publication is prepared within the framework of 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR  ‘Environmental Governance for Environmental Curricula’ EC TEMPUS IV project.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

Завантажити книгу у форматі .pdf